اجزای رهبري تحول‌گرا//پایان نامه رهبری تحول گرا و توانمندسازی

دانلود پایان نامه

اجزای رهبري تحول‌گرا: آنچه كه شركت­هاي هزاره سوم را از گذشته متفاوت خواهد كرد، اين است كه چطور مديران، مسئوليت­هاي رهبري تحول‌گرا را انجام مي‌دهند. مديران ارشد بايد روي رفتار ذي‌نفعان سازماني بويژه افراد درون سازمان تأثير بگذارند، يعني مثل يك مربي عمل كنند. يك رهبر تحول گراي مؤثر بايد بداند كه رسيدن به موفقيت از طريق همكاري اعضاي تيم امکان پذير است. به طور کلي اجزای رهبري تحول‌گرا عبارت‌اند از (Ackoff, 2011).

الف) تعيين هدف يا رسالت شركت. تعيين جهت گيري سازمان بر عهدة مديران ارشد سازمان است. نتايج يك بررسي روي 450 نفر از مديران اجرايي از 12 شركت جهاني نشان داد كه توانايي تدوين يك رسالت ملموس (قابل فهم)، ارزش­ها و استراتژي براي شركت­ها مهمترين شايستگي قابل توجه از بين مهارت­هاي حساس يا حياتي براي مديران جهاني است كه بتوانند آينده را از آن خود كنند. رسالت (مأموريت)، تسهيل كننده پيشرفت سازماني است. يك هدف روشن به سازمان اجازه تلاش­هاي يادگيرنده را براي افزايش مزيت رقابتي مي‌دهد.

ب)  بهره‌برداري و حفظ شايستگي­هاي اساسي. منابع و توانايي­هاي ناشي از نوآوري­ها، رقبا و تغييرات پيوسته و انقلاب­هاي تكنولوژيكي شايستگي­هاي اساسي هستند. در هزاره سوم توانايي بهره‌برداري و توسعه شايستگي­هاي اساسي ارتباط نزديكي با موفقيت سازمان دارد. شايستگي­هاي اساسي سازمان، منابع ارزشمند كمياب و گران و غير قابل تقليدند. سرمايه فكري يا دانشي هر سازمان منحصر به فرد است و بر روي انتخاب­هاي رهبران تحول گرا سازمان زماني كه از شايستگي­هاي اساسی در رقابت استفاده مي‌كنند، تأثير دارد. اشتراك متقابل دانش و يادگيري ناشي از آن، شايستگي­هاي اساسي سازمان را به شكل اثر بخشي پرورش مي‌دهند.

ج)  توسعه سرمايه انساني. سرمايه انساني، دانش و مهارتهاي كل نيروي كار يك شركت است. رهبران تحول گرا، كساني هستند كه افراد يك سازمان (اتباع سازمان) را منابع حياتي مي‌دانند كه بسياري از شايستگي­هاي اصلي سازمان را مي‌سازند و در صورت بهره‌برداري موفق ازآنها، يك مزيت رقابتي مهم به شمار مي‌روند. در اقتصاد جهاني، سرمايه گذاري­هاي زيادي توسط شركت­ها بر روي منابع انساني بايد صورت بگیرد، زيرا همه مزيت­هاي رقابتي از آن ناشي مي‌شوند. اهميت سرمايه گذاري­هاي آموزشي بر روي افراد سازمان، مورد حمايت بسياري از سازمان­ها واقع شده است. بررسي­هاي اخير نشان داده است كه شركت­هايي كه 10‌درصد بيشتر روي آموزش سرمايه‌گذاري كرده‌اند، يك افزايش 5/8 درصدي در بهره‌وري مشاهده كرده‌اند. بنابراين يك چالش بزرگ براي رهبران تحول گرا در هزاره سوم، يافتن راه­هايي براي تشويق هر يك از كاركنان براي به فعل درآوردن پتانسيل‌هاي بالقوه آنهاست. يكي ديگر از چالش­هاي پيش روي رهبران تحول گرا، تنوع زياد نيروي كار است. جوامع سازماني شامل افرادي از كشورها و فرهنگ­هاي گوناگون خواهد بود كه ممكن است داراي ساختار ارزش ويژه‌اي باشند. بنابراين رهبران تحول گرا بايد ياد بگيرند كه باورها، ارزش­ها، رفتارها و فعاليت­هاي تجاري – رقابتي شركت­ها را در نواحي و فرهنگ­هاي متنوع شناسايي و ارزيابي كنند و نسبت به رشد و توسعه آن گام بردارند (Ackoff, 2011).

د) پشتيباني و حفظ يك فرهنگ اثر‌بخش سازماني. فرهنگ سازماني مجموعة پيچيده‌اي از ايدئولوژي ها، نمادها و ارزش­هاي كليدي مشترك در سراسر شركت است. بعضي از نويسندگان تجاري معتقدند كه چالش­هاي شركتها در هزاره سوم، اينكه بيشتر فرهنگ تكنيكال يا قطعي داشته باشند نيست، بلكه اين است كه چطور سازمان­ها رهبري شوند كه مولد دانش و پرورش دهندة آن باشند، چطور متكي به قضاوت و غريزه باشند، چطور در يك دنيا با تعداد فزاينده‌اي از شركت­ها زندگي كنند. فرهنگ سازماني مرتبط با تصميمات، فعاليت­ها، الگوهاي ارتباط و شبكه‌هاي ارتباطي است. فرهنگ، انعكاس آن چيزي است كه سازمان در طول زمان به واسطه پاسخگويي به چالش­هاي مداوم حيات (بقا) و رشد ياد مي‌گيرد(Ackoff, 2011).  فرهنگ­هاي مؤثر، فرهنگ­هايي هستند كه افراد سازمان را به عنوان مزيت رقابتي در نظر مي‌گيرند. هنگامي كه افراد سازمان واقعيت تغيير مستمر را قبول كنند، نيازمند نوآوري­هاي بي‌پايان، الگوها و رويه‌هايي هستند كه بتوانند با رقابت جهاني كنار بيايند (انصاری و تیموری،1392).

ﻫ) تأكيد بر رويه‌هاي اخلاقي. رويه‌هاي اخلاقي، به عنوان فيلترهاي اخلاقي هستند كه از طريق آن، خط مشي‌هاي عملي بالقوه ارزشيابي مي‌شوند. در هزاره سوم، تصميمات رهبران تحول‌گرا بايد از روي صداقت، اعتماد و درستي باشد، رهبران تحول گرا بايد قابليت برانگيختن كاركنان و توسعة يك فرهنگ سازماني كه رويه‌هاي اخلاقي در آن يك هنجار رفتاري تلقي شود را دارا باشند (Ackoff, 2011).  بنابراين چالش پيش روي رهبران تحول گرا اين است كه چطور هنجارهاي ارزشي را براي هدايت فعاليت­هاي شركت و رفتار افراد تلقين كنند. يك رهبر تحول گراي متعهد، به دنبال امور قانوني، اخلاقي و اجتماعي است كه هر دو بعد اخلاقي و كارايي اقتصادي را در نظر بگيرد. انجام فعاليت­هاي اخلاقي براي رهبران تحول گرا در هزاره سوم به دليل تضاد فرهنگ­ها و ساختارهاي اقتصادي كه شركت­ها در محدودة آن رقابت مي‌كنند، بسيار مشكل خواهد بود. يك رهبر تحولگراي متعهد، خواسته‌هاي مشروع ذینفعان را در ايجاد و تداوم يك فرهنگ اخلاقي سازماني به كار مي‌گيرد. درحالي كه مديريت سنتي در برابر تغييرات محيطي واكنش نشان مي­دهد رهبري تحول‌گرا سعي در پيش­بيني تغييرات محيطي دارد (انصاری و تیموری،1392).

و) ايجاد كنترل‌هاي متوازن سازماني. كنترل­هاي سازماني، کنترل­هاي رسمي هستند كه مديران و رهبران از آن براي شكل دهي، ايجاد و تغيير الگوهاي فعاليت­هاي سازماني استفاده مي‌كنند. در دور نماي رقابتي جديد چنين كنترل‌هايي به سختي ميسر است. عرصه­هاي رقابتي جديد داراي فرصت­هايي است كه بيشترين اثر بخشي را از نوآوري و خلاقيت ايجاد مي‌كنند. رهبران استراتژيك قادرند كنترل‌هايي را ايجاد كنند كه رفتارهاي خلاقانه (نوآورانه) و منعطف كاركنان را براي به دست آوردن مزيت رقابتي براي شركت تسهيل كنند. مديران ارشد، از دو نوع كنترل داخلي استفاده مي‌كنند:

  • كنترل استراتژيك: اين نوع كنترل نيازمند تبادل اطلاعات بين مديران اجرايي ارشد و اعضاي سازمان است. براي اعمال مؤثر كنترل استراتژيك، مديران ارشد بايد درك عميقي از شرايط رقابتي و پويايي هر يك از واحدهايي كه مسئول آن هستند،‌ داشته باشند. تبادل اطلاعات از طريق جلسات غير رسمي و برنامه‌ريزي نشده اتفاق مي‌افتد. تأكيد اين نوع كنترل بيشتر روي عمليات است تا نتايج و مديران سطوح پايين را به تصميم گيري­هاي داراي ريسك معقول و پذيرفتني، تشويق ‌كند.
  • كنترل مالي: كنترل‌هاي مالي، اجراي اهداف كوتاه مدت را تشويق مي‌كند. خروجي­هاي حاصل از كاربرد كنترل استراتژيك بر نتايج مثبت بلند مدت متمركز است، در حالي‌كه نتايج حاصل از كنترل مالي بر اهداف كوتاه مدت متمركز است. بنابراين رهبران تحول گرا بايد درصدد تدوين و استفاده از يك مجموعه متوازن كنترل‌هاي استراتژيك و مالي باشند (انصاری و تیموری،1392).
دانلود پایان نامه
این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.